Barana Khalsa

Sr NoNameFathers NameDistrictVillage
1Bal KishanSingh RamKarnalBarana Khalsa
2Dalel SinghChand SinghKarnalBarana Khalsa
3Krishan LalNeki RamKarnalBarana Khalsa
4Malkhan SinghSingh RamKarnalBarana Khalsa
5Mehar SinghChand RamKarnalBarana Khalsa
6Ratan SinghSingh RamKarnalBarana Khalsa
7Sagar KumarRattan SinghKarnalBarana Khalsa
8Sat PalPhool SinghKarnalBarana Khalsa
9Som DuttMangi RamKarnalBarana Khalsa
10Suresh KumarChand RamKarnalBarana Khalsa
Copyright @ 2014 CIMMYT All Rights Reserved || Developed By :Kisan Sanchar